Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

PAGRINDINĖS VEIKLOS RŪŠYS:

1.Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10

Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – tapti modernia, efektyviai, inovatyviai dirbančia mokykla, kurioje bus sukurtos sveikos ir saugios ugdymo (-si) sąlygos orientuotos į vaiką, jo gebėjimus, prigimtinių vaiko galių puoselėjimą.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas vaikams nuo 2 iki 5 metų. Ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant.

2.Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymosi sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, trukmė – vieneri metai, minimali programos trukmė  640 val.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, atskiru tėvų prašymu gali būti teikiamas ne anksčiau, negu  tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.