Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Švietimo pagalba

Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Kaip teikiama švietimo pagalba?
Vaikas ugdomas Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programs, teikiant socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, ar kitų specialistų pagalbą. Naudojami įprastiniai ugdymosi metodai ir būdai, gali būti taikomi alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai.

Kas yra Vaiko gerovės komisija (VKG)?
Vaiko gerovės komisijos paskirtis–rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Kas yra pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)?
Tai biudžetinė valstybės ar savivaldybės įstaiga, kuri, tėvams, (globėjams) sutikus, įvertina vaiko ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą ir teikia pedagoginę bei psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams), švietimo įstaigai.

Ką daryti, jei tėvai (globėjai) pastebėjo, kad vaikas turi ugdymosi sunkumų?
Jei vaikui iškilo problemų, pirmiausia reikia jas aptarti su ugdančiu mokytoju arba darželio socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemoms spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko geroves komisija (VGK).

Jei tėvai (globėjai) patys įtaria, kad jų vaikas turi ugdymosi sunkumų, tėvai (globėjai) gali prašyti įvertinti jo specialiuosius ugdymosi poreikius. Tai daro darželio Vaiko gerovės komisija (VGK).

Jei vaiko ugdymosi sunkumų kyla pedagogui, jis pildo specialią stebėjimo anketą ir kreipiasi į tėvus (globėjus), prašydamas sutikimo nustatyti vaiko ugdymosi sunkumų priežastis bei įvertinti jo gebėjimus. Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai (SUP) gali būti įvertinti tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.

Kodėl reikia atlikti vaiko SUP įvertinimą?
Įvertinimo tikslas– nustatyti, kokia pagalba ir paslaugos reikalingos siekiant sudaryti specialiųjų poreikių vaikui optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

Kokiam laikui skiriamas specialusis ugdymas?
Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį įvertinimą, laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra skirtas laikinai.

Ar galima nutraukti specialųjį ugdymą?
Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus
darželio direktoriui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios.

Kokią švietimo pagalbą galima gauti Telšių lopšelyje-darželyje "Eglutė".